Art Club

Art Club
  • 14 Tháng 4, 2019 - 09:00

Buổi dạy vẽ ngoài trời được tổ chức bởi IvyPrep dành cho các em học sinh IvyPrep

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN:

  • Ngày bắt đầu: 14 Tháng 4, 2019
  • Ngày kết thúc: 14 Tháng 4, 2019
  • Thời gian bắt đầu: 09:00
  • Thời gian kết thức: 11:00