Art Club

Art Club
  • 14 Tháng 4, 2019 - 09:00

Một buổi dạy vẽ ngoài trời được tổ chức bởi IvyPrep dành cho các em học sinh được mô phỏng theo các trường học tại Hoa Kỳ.

THÔNG TIN VỀ SỰ KIỆN:

  • Ngày bắt đầu: 14 Tháng 4, 2019
  • Ngày kết thúc: 14 Tháng 4, 2019
  • Thời gian bắt đầu: 09:00
  • Thời gian kết thức: 11:00