LỊCH SỬ HOA KỲ

Môn Lịch sử A thuật lại những sự kiện chính trong lịch sử nước Mỹ từ lúc thành lập đến thế kỷ thứ 21. Các chủ đề bao gồm những cuộc thám hiểm đầu tiên, Chiến tranh Cách mạng, Nội chiến, cuộc Cách mạng Công nghiệp và Chiến tranh Lạnh đầu thế kỷ 21. Có kiến thức về lịch sử văn hóa Mỹ cũng sẽ giúp các em hội nhập tốt hơn khi học tập tại Mỹ.